MENU
15.02.2021

Wywiad prawnika z Kancelarii w Radiu Olsztyn

Jest nam miło poinformować,  że w dniu 2 lutego 2021 r. na antenie Radia Olsztyn adwokat Kamil Frąckowiak był gościem programu „Prawniczy Wtorek”.  Podczas programu mecenas K. Frąckowiak, jako ekspert, odpowiadał na pytania redaktorów dotyczące prawa karnego skarbowego, m.in. w zakresie instytucji zaniechania ukarania sprawcy przestępstw skarbowych i przedawnienia karalności za czyny karnoskarbowe.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://radioolsztyn.pl/blizsze-spotkania-02-02-2021/01552984

15.02.2020

Awans naukowy adwokata Kamila Frąckowiaka

Z przyjemnością informujemy, że prawnik z naszej Kancelarii Pan adwokat Kamil Frąckowiak w kwietniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w specjalności prawo karne. Serdecznie gratulujemy Panu Mecenasowi!

31.01.2019

Publikacja prawnika z Kancelarii Frąckowiak & Jankowski

W ostatnim kwartale 2018 r. ukazały się 2 artykuły naukowe z zakresu postępowania cywilnego autorstwa radcy prawnego dr Hanny Frąckowiak:

1. Hanna Frąckowiak, „Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym – teoria a praktyka”, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), ISBN 978-83-65992-25-3, s. 57-68.

2. Hanna Frąckowiak, „Prekluzja zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148(1) KPC” [w:] A. Barańska, S. Cieślak (red.) Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 33-42, ISBN: 978-83-812-8990-0

06.12.2018

Monografia adw. Kamila Frąckowiaka „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii.

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa ELSet w Olsztynie – ukazała się monografia naukowa „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, autorstwa dra Kamila Frąckowiaka. Podstawowym celem badawczym pracy jest przedstawienie problematyki kryminalizacji nielegalnego e-hazardu w polskim prawie karnym (skarbowym) oraz ocena rozwiązań karnoprawnych służących zwalczaniu zagrożeń związanych z e-hazardem. Eksploracja tego problemu badawczego wymagała w szczególności dokonania karnoprawnej analizy czynów zabronionych, które kryminalizują zachowania związane z organizacją i uczestnictwem w nielegalnym e-hazardzie na gruncie prawa karnego skarbowego, prawa karnego i prawa wykroczeń oraz oceny środków karnych służących zwalczaniu tego fenomenu. W systemie prawa polskiego zachowania godzące w zasady organizacji i uczestnictwa w grach hazardowych penalizowane są głównie na gruncie prawa karnego skarbowego. Z tych względów znaczna część opracowania poświęcona jest regulacjom właściwym dla kodeksu karnego skarbowego. W konsekwencji w monografii jedynie fragmentarycznie poruszane są zagadnienia dotyczące e-hazardu na płaszczyźnie prawa karnego sensu largo, czyli tylko w tym zakresie, w którym stanowią reakcję karnoprawną na nielegalny e-hazard w postaci przestępstwa oszustwa czy oszustwa komputerowego związanego z organizowaniem lub uczestnictwem w grach e-hazardowych. Z racji blankietowego charakteru przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych uregulowanych w kodeksie karnym skarbowym, koniecznym stało się omówienie odpowiednich przepisów ustawy o grach hazardowych z 2009 r., które stanowią dla nich bazę merytoryczną.

Przedstawiając tematykę nielegalnego e-hazardu, nie sposób również „uciec” od jej aspektu kryminologicznego. Kryminologia, która bada etiologię i fenomenologię zjawisk przestępczych stanowi naturalną podbudowę dla kryminalizacji. Monografia ma zatem za zadanie dostarczyć informacji, poza zagadnieniami definicyjnymi, na temat historii oraz symptomatologii nielegalnego hazardu, w tym w jego wersji elektronicznej, a także zagrożeń z nim związanych. Jedynie bowiem po przedstawieniu wskazanych zagadnień związanych z nielegalnym e-hazardem można stwierdzić, czy zakres kryminalizacji jest właściwy i nie pozostawia luk, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców do uniknięcia odpowiedzialności karnej, a także wskazać na organizacyjne formy zwalczania fenomenu.

Dla realizacji zakreślonego powyżej celu badawczego monografię pod tytułem „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne” podzielono na osiem rozdziałów, które obejmują: rozdział I – „Zjawisko nielegalnego e-hazardu”, rozdział II – „E-hazard jako zagrożenie dla interesu publicznego w perspektywie europejskiej”; rozdział III – „Modele regulacji rynku e-hazardowego”; rozdział IV – „Kryminalizacja nielegalnego e-hazardu”; rozdział V – „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VI – „Przestępstwa i wykroczenia powszechne przeciwko mieniu w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VII – „Środki reakcji karnoprawnej związane z e-hazardowymi czynami zabronionymi”; rozdział VIII – „Sankcje w ramach nadzoru administracyjnego w ustawie o grach hazardowych”. W zakończeniu monografii dokonano przedstawienia wniosków końcowych.

22.12.2017

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2018 roku życzy Zespół Kancelarii.

Wesołych-Świąt

14.03.2017

Rekrutacja

Rekrutacja: Poszukiwany student IV roku studiów prawniczych

 

Zapraszamy osoby ambitne, dobrze zorganizowane, potrafiące pracować w zespole do współpracy w ramach praktyk studenckich w kancelarii adwokackiej i radcowskiej. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycie doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres ekancelarie@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca 2017 roku.

15.09.2016

Komentarz branżowy autorstwa r. pr. Piotra Jankowskiego

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii. W najnowszym wydaniu specjalnym pisma branży gastronomicznej Nowości Gastronomiczne – Raport 2016 Rynek gastronomiczny w Polsce ukazał się komentarz branżowy, którego autorem jest radca prawny Piotr Jankowski.

Publikacja dotyczy zmian w prawie, które w dużej mierze skierowane są do branży gastronomicznej, czyli wprowadzenie stawki minimalnej przy umowach zlecenia, czy zmiana interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT od sprzedaży posiłków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji.

09.08.2016

Monografia autorstwa dr Hanny Frąckowiak

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii. W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa C.H. Beck – ukazała się monografia naukowa „Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych”, autorstwa dr Hanny Frąckowiak.

Zagadnienie dochodzenia przez pacjentów roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną w procesie leczenia oraz istota błędu medycznego (lekarskiego) były i nadał pozostają istotnymi problemami rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.

Negatywnie oceniane przez doktrynę postępowanie cywilne z uwagi na problemy dowodowe oraz długotrwałość i wysokie koszty procesu doczekało się alternatywy. Wzorem państw takich jak Szwecja czy Francja w Polsce począwszy od dnia 1.1.2012 r. poszkodowani pacjenci i ich spadkobiercy mają możliwość skierowania wniosku do nowopowołanych organów, jakimi są wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Możliwość ta zagwarantowała ustawa z 28.4.2011 r. nowelizująca ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której przepisy Rozdziału 13a kreują nową procedurę dochodzenia roszczeń, z założenia wolną od obowiązku wykazania winy sprawcy szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a jego negatywnymi następstwami. System, którego istota uniezależniona jest od obowiązku wykazania winy sprawcy, oparty na ubezpieczeniowej kompensacji szkody, nazywany jest w doktrynie zachodnioeuropejskiej systemem no fault compensation, i takim też, miał się stać system polski.

Niniejsza książka jest m.in. próbą odpowiedzi na pytanie, czy polskie postępowanie w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego uznać można za model no fault compensation, zaś konkluzja prowadzi do wniosku, że znowelizowana ustawa niestety nie realizuje założeń ustawodawcy.

Wprowadzona nowelą procedura jest nowym, nieznanym dotąd na gruncie roszczeń cywilnych związanych z błędami medycznymi rozwiązaniem wymagającym przeanalizowania pod kątem celowości i zgodności z prawem. Dotychczasowe opracowania związane z kompensacją szkód medycznych analizują tradycyjny model odpowiedzialności cywilnej i postępowania przed sądem powszechnym regulowanego przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Znowelizowana ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołała do życia organy – wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – których zadaniem jest ocena, czy przedstawione przez wnioskodawcę zdarzenie wywołujące szkodę jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy czy też nim nie jest. Ustawodawca wprowadził również pojęcie samego „zdarzenia medycznego”, które z założenia jest odmienne od znanych prawu cywilnemu błędów medycznych czy błędów lekarskich, w zasadzie wiele się od nich różni.

Istotą badań podjętych w niniejszej monografii jest fakt, że ustawodawca wprowadzając postępowanie przed wojewódzkimi komisjami w dużej mierze zobligował te organy oraz uczestników postępowania przed nimi do korzystania z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulującego postępowanie przed sądami powszechnymi. Taki zabieg legislacyjny wywołał falę krytyki z uwagi na problemy i kontrowersje natury prawno-medycznej, cywilnej oraz ubezpieczeniowej. Jednocześnie nieprzemyślany do końca sposób procedowania powoduje, iż postępowanie przed wojewódzkimi komisjami, które z założenia miało na celu uproszczenie i przyspieszenie uzyskiwania przez poszkodowanych należnej im kompensacji, a także stworzenie realnej gwarancji, że szkody te zostaną efektywnie i w miarę szybko skompensowane z funduszu ubezpieczeniowego, stało się w zasadzie bliskie postępowaniu cywilnemu ze wszelkimi jego problemami.

Wszystko to sprawiło, że zasygnalizowana problematyka zasługuje na temat poważnego dyskursu naukowego, a niniejsza praca jest pierwszą  w polskiej literaturze tak kompleksową próbą omówienia istotnych kwestii i problemów związanych z procedurą dochodzenia roszczeń.

Poza przedstawieniem szczegółowych i aktualnych informacji o postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych praca ocenia zmiany, jakie przeszła omawiana w niej procedura, a także sugestie związane z dalszym jej usprawnianiem.

Przede wszystkim wskazane i szczegółowo omówione zostały poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które w odpowiedni sposób, a niekiedy nawet wprost, należy stosować do postępowania przed wojewódzkimi komisjami. Pozostawienie składom orzekającym komisji zupełnej dowolności w interpretowaniu owej odpowiedniości stosowania z uwagi na brak jakiegokolwiek organu nadrzędnego, którego działania mogłyby wytyczać standardy indywidualnych postępowań, prowadzą do wielu problemów natury praktycznej, z jakimi borykają się poszczególne wojewódzkie komisje. Wykazane problemy i niejednolitość orzeczeń wojewódzkich komisji potęguje jeszcze nałożony na wojewódzkie komisje przez ustawodawcę obowiązek skonstruowania regulaminów funkcjonowania komisji, obecnie różnych dla każdej z 16 komisji.

W książce została więc podjęta ocena niejasnych i budzących wątpliwości przepisów prawa związanych z omawianą tematyką i wskazane zostały – często niełatwe do sformułowania – rozwiązania mogące służyć za pomoc w przyszłej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W opracowaniu/monografii podkreślono istnienie potrzeby wyeliminowania odwołań do Kodeksu postępowania cywilnego celem skonstruowania procedury autonomicznej, uproszczonej i wolnej od wad procesu cywilnego, często podważając sens obecnych regulacji składających się na nowy model kompensacji szkód medycznych.

W opracowaniu liczącym 8 rozdziałów wskazano genezę powstania nowego systemu kompensacji szkód medycznych w oparciu o dorobek prawny innych państw europejskich (przede wszystkim będących wzorem dla polskich rozwiązań przepisów szwedzkich i francuskich). Przedstawione zostało również całe postępowanie, a analizie poddano poszczególne jego elementy i etapy, począwszy od wszczęcia postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a zatem wymogów wniosku, podmiotów uczestniczących w postępowaniu i ich obowiązków, poprzez postępowanie rozpoznawcze w tym szczegółowo omówione postępowanie dowodowe, etap wydania orzeczenia oraz sposoby i procedurę ich zaskarżania.

Dogłębną analizę przepisów, propozycji zmian oraz orzecznictwa ze wskazaniem wniosków de lege lata nielicznych jeszcze opracowań doktryny, kończą wnioski de lege ferenda, których istotą jest konieczność podjęcia dalszych prac nad polskim systemem dochodzenia odszkodowań wynikłych ze zdarzeń medycznych.

Publikacja została podzielona na 8 rozdziałów, które dotyczą:

  • Przyczyn wyodrębnienia, źródeł i istoty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne,
  • Podmiotów postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • Postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • Czynności postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • Dowodów i postępowania dowodowego,
  • Orzeczeń i innych czynności decyzyjnych wojewódzkiej komisji do spaw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • Postępowania odwoławczego,
  • Kosztów postępowania.

Monografia adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników, w szczególności do tych którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów leczniczych oraz do wszystkich udzielających porad i pomocy prawnej indywidualnym klientom poszkodowanym w procesie świadczenia usług medycznych przez szpitale. Publikacja będzie pomocna również dla członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z uwagi na skomplikowaną, niejasną i często niejednolitą wykładnię przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opracowanie będzie pomocne także dla lekarzy, którzy coraz częściej uczestniczą w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami jako świadkowie bądź jako biegli nie znając swoich uprawnień ani obowiązków wynikających z roli jaka im przypada w postępowaniu oraz pacjentów, którzy wykazują zainteresowanie alternatywnym do sądowego postępowaniem, w ramach którego mogą otrzymać należne im odszkodowanie bądź zadośćuczynienie z tytułu zdarzenia medycznego.

09.08.2016

Monografia autorstwa dra Kamila Frąckowiaka

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii. W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – ukazała się monografia naukowa „Piractwo morskie. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, autorstwa dra Kamila Frąckowiaka.

Autor przywołuje na początku książki celnie dobrane przysłowie malajskie – „Gdzie morze, tam i piraci”. Piractwo jest najstarszą formą przestępczości morskiej. Żegluga morska pełni istotną rolę w handlu oraz transporcie międzynarodowym, problem piractwa był obecny i poruszany przez społeczność międzynarodową w XX w. na wielu forach, zgromadzeniach i konferencjach. Wymiernym efektem tych inicjatyw było opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego dotyczących przeciwdziałania temu procederowi.

Autor w rozdziale I przedstawił etiologię i fenomenologię współczesnego piractwa morskiego. W rozdziale II skupił się na rozważaniach dotyczących analizy działań, jakie w kontekście podejrzenia o uprawianie procederu pirackiego w oparciu o postanowienia konwencji genewskiej o morzu pełnym z 1958 r. oraz Konwencji o prawie morza z 1982 r. podjąć mogą państwa wobec statków podnoszących obcą banderę. Natomiast tematyka związana z działaniami podejmowanymi na wielu płaszczyznach przez organizacje międzynarodowe o charakterze rządowym i pozarządowym wobec współczesnego piractwa morskiego została omówiona w rozdziale III. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną sprawcy piractwa morskiego w prawie międzynarodowym są przedmiotem rozdziału IV. W rozdziale V autor dokonał przeglądu stanu prawa karnego w ustawodawstwach ponad 20 wybranych państw na świecie, w tym Polski.