MENU

Mobbing – aspekty prawne

W wydanej nakładem wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu monografii pt. „Mobbing i jego ofiary – aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny” pod redakcją dr Aliny Chyczewskiej i z recenzją prof. UG dr. hab. Marcina Zielenieckiego znalazł się rozdział współautorstwa mec. K. Frąckowiaka i mec. P. Jankowskiego pod tytułem „Aspekty prawne mobbingu”.

Opublikowany artykuł rozpoczyna przedstawienie definicji prawnych mobbingu. W pierwszej kolejności skupiono się na zagadnieniu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym z tytułu zaistnienia zjawiska mobbingu w miejscu pracy, aby następnie przejść do zagadnień proceduralnych. W dalszej części szeroko omówiono odpowiedzialność karną osób dopuszczających się opisywanego zjawiska, gdzie podkreślono, że krąg zachowań penalizowanych ustawą karną i związanych z mobbingiem jest dość szeroki.