MENU

Monografia adw. Kamila Frąckowiaka „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii.

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa ELSet w Olsztynie – ukazała się monografia naukowa „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, autorstwa dra Kamila Frąckowiaka. Podstawowym celem badawczym pracy jest przedstawienie problematyki kryminalizacji nielegalnego e-hazardu w polskim prawie karnym (skarbowym) oraz ocena rozwiązań karnoprawnych służących zwalczaniu zagrożeń związanych z e-hazardem. Eksploracja tego problemu badawczego wymagała w szczególności dokonania karnoprawnej analizy czynów zabronionych, które kryminalizują zachowania związane z organizacją i uczestnictwem w nielegalnym e-hazardzie na gruncie prawa karnego skarbowego, prawa karnego i prawa wykroczeń oraz oceny środków karnych służących zwalczaniu tego fenomenu. W systemie prawa polskiego zachowania godzące w zasady organizacji i uczestnictwa w grach hazardowych penalizowane są głównie na gruncie prawa karnego skarbowego. Z tych względów znaczna część opracowania poświęcona jest regulacjom właściwym dla kodeksu karnego skarbowego. W konsekwencji w monografii jedynie fragmentarycznie poruszane są zagadnienia dotyczące e-hazardu na płaszczyźnie prawa karnego sensu largo, czyli tylko w tym zakresie, w którym stanowią reakcję karnoprawną na nielegalny e-hazard w postaci przestępstwa oszustwa czy oszustwa komputerowego związanego z organizowaniem lub uczestnictwem w grach e-hazardowych. Z racji blankietowego charakteru przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych uregulowanych w kodeksie karnym skarbowym, koniecznym stało się omówienie odpowiednich przepisów ustawy o grach hazardowych z 2009 r., które stanowią dla nich bazę merytoryczną.

Przedstawiając tematykę nielegalnego e-hazardu, nie sposób również „uciec” od jej aspektu kryminologicznego. Kryminologia, która bada etiologię i fenomenologię zjawisk przestępczych stanowi naturalną podbudowę dla kryminalizacji. Monografia ma zatem za zadanie dostarczyć informacji, poza zagadnieniami definicyjnymi, na temat historii oraz symptomatologii nielegalnego hazardu, w tym w jego wersji elektronicznej, a także zagrożeń z nim związanych. Jedynie bowiem po przedstawieniu wskazanych zagadnień związanych z nielegalnym e-hazardem można stwierdzić, czy zakres kryminalizacji jest właściwy i nie pozostawia luk, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców do uniknięcia odpowiedzialności karnej, a także wskazać na organizacyjne formy zwalczania fenomenu.

Dla realizacji zakreślonego powyżej celu badawczego monografię pod tytułem „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne” podzielono na osiem rozdziałów, które obejmują: rozdział I – „Zjawisko nielegalnego e-hazardu”, rozdział II – „E-hazard jako zagrożenie dla interesu publicznego w perspektywie europejskiej”; rozdział III – „Modele regulacji rynku e-hazardowego”; rozdział IV – „Kryminalizacja nielegalnego e-hazardu”; rozdział V – „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VI – „Przestępstwa i wykroczenia powszechne przeciwko mieniu w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VII – „Środki reakcji karnoprawnej związane z e-hazardowymi czynami zabronionymi”; rozdział VIII – „Sankcje w ramach nadzoru administracyjnego w ustawie o grach hazardowych”. W zakończeniu monografii dokonano przedstawienia wniosków końcowych.