MENU
26.05.2015

Radca prawny obrońcą w sprawie karnej

Od 1 lipca 2015 roku radca prawny Pani Mecenas Hanna Frąckowiak, w związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania karnego, będzie mogła występować w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy klientów kancelarii.

Dotyczyć to będzie zarówno spraw karnych, jak i spraw karnoskarbowych.

Nowelizacji ulega m.in. art. 82 k.p.k., który stanowić będzie, że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.

22.05.2015

Wykład dra Kamila Frąckowiaka na litewskim uniwersytecie

W dniach 12-16 maja br. adwokat dr Kamil Frąckowiak odbywał staż naukowy na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie na Litwie. W ramach wyjazdu zagranicznego przeprowadził również wykład dla studentów prawa międzynarodowego w języku angielskim pt. „Maritime Piracy in International and Polish Criminal Law„.

 

03.10.2014

Mobbing – aspekty prawne

W wydanej nakładem wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu monografii pt. „Mobbing i jego ofiary – aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny” pod redakcją dr Aliny Chyczewskiej i z recenzją prof. UG dr. hab. Marcina Zielenieckiego znalazł się rozdział współautorstwa mec. K. Frąckowiaka i mec. P. Jankowskiego pod tytułem „Aspekty prawne mobbingu”.

Opublikowany artykuł rozpoczyna przedstawienie definicji prawnych mobbingu. W pierwszej kolejności skupiono się na zagadnieniu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym z tytułu zaistnienia zjawiska mobbingu w miejscu pracy, aby następnie przejść do zagadnień proceduralnych. W dalszej części szeroko omówiono odpowiedzialność karną osób dopuszczających się opisywanego zjawiska, gdzie podkreślono, że krąg zachowań penalizowanych ustawą karną i związanych z mobbingiem jest dość szeroki.

14.07.2014

Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.

W najnowszym wydaniu Wojskowego Przeglądu Prawniczego (nr 2/2014 r., /270/) ukazał się artykuł dra Kamila Frąckowiaka pod tytułem „Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.”. Autor dokonał przede wszystkim przeglądu judykatów Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w przedmiotowym zakresie i określił polskie uregulowania, które winny zostać dostosowane do standardów systemu Rady Europy.

11.06.2014

Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym

W numerze 4 (112) Przeglądu Policyjnego ukazał się artykuł pt. „Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka i aplikanta radcowskiego Piotra Jankowskiego. Autorzy stwierdzają, że polskie prawo karne wystarczająco penalizuje zachowania mogące stanowić przejaw piractwa morskiego w przepisach art 166, 167 i 170 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zbędne zatem jest tworzenie nowych aktów normatywnych, czy też nowelizacji kodeksu karnego w kierunku bardziej precyzyjnego opisania wskazanego kręgu czynów zabronionych.

 

29.04.2014

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne

W numerze 3/2013  Kwartalnika Prawa Publicznego ukazał się artykuł pt. „Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka. Autor krytycznie odnosi się do związania sądów administracyjnych wyrokiem karnym wydanym w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności uznając, że wydany w takich realiach wyrok nie jest wyrokiem skazującym i nie może być interpretowany rozszerzająco w ramach przepisu art. 11 ustawo z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaś ograniczenie postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jedynie do włączenia do niego materiału zgromadzonego w toku postępowania karnego skarbowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności niweczy w ogromnym stopniu zasadę zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym.

08.04.2014

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej – współautorstwo w monografii

W wydanej nakładem wydawnictwa C.H. BECK monografii prawniczej pt. „Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej” pod redakcją prof. dr hab. M. Królikowskiej-Olczak i dr B. Pachucy-Smulskiej znalazły się dwa rozdziały autorstwa prawników z naszej kancelarii.

W rozdziale X, zatytułowanym „Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta”, r.pr. Hanna Frąckowiak i aplikant radcowski Piotr Jankowski analizują zagadnienie reklamy produktów leczniczych. W szczególności rozpatrują kwestię roszczeń, jakie konsumenci mogą kierować wobec przedsiębiorców, którzy swym działaniem, głównie poprzez nieuczciwą reklamę farmaceutyczną naruszyli ich prawa.

W rozdziale XVII, pt. „Patologie systemu konsorcyjnego – wybrane aspekty nieuczciwej praktyki rynkowej”, adwokat Kamil Frąckowiak opisuje środki reakcji karnoprawnej w obliczu naruszenia interesów konsumenta. W publikacji wskazano przede wszystkim zakres odpowiedzialności karnej za organizowanie systemów konsorcyjnych przez pryzmat istniejących przykładów funkcjonowania tzw. systemu argentyńskiego.

08.04.2014

Pro publico bono

Wychodząc naprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu na krew oraz w celu promocji honorowego krwiodawstwa Kancelaria organizuje akcję pro publico bono – Honorowe krwiodawstwo, czyli darmowe porady prawne dla Honorowych Dawców Krwi. W chwili obecnej, podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby skorzystać z porady jest posiadanie zaświadczenia o oddanej krwi, wystawionego nie dalej niż miesiąc przed spotkaniem. Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod numerem: 89 523 61 76.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

1. Z darmowej porady prawnej mogą skorzystać osoby, które oddały krew w ciągu 30 dni licząc wstecz od daty spotkania.
2. Darmowa porada prawna udzielona zostanie po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia bądź książeczki honorowego krwiodawcy oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość korzystającego.
3. Darmowe porady prawne udzielane są w godzinach od 9 do 15 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu dnia i godziny spotkania.
4. Umawiając się na spotkanie korzystający powinien poinformować, że chce skorzystać z porady dla honorowego krwiodawcy.
5. Honorowy krwiodawca może skorzystać z porady dotyczącej wyłącznie własnej sprawy.

 

Więcej informacji związanych z przywilejami HDK oraz odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem dawców na stronie internetowej krwiodawcy.org lub Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

03.04.2014

Oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia

W najnowszym numerze kwartalnika „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” (nr XII/1, 2014) ukazał się artykuł pt. „Oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia” autorstwa r.pr. Hanny Frąckowiak. Opracowanie ma na celu przybliżyć materię oddalenia powództwa oraz wskazać, co prawda nieliczne, ale niezmiernie istotne, sposoby zwalczania takich rozstrzygnięć przez strony w postępowaniu przed sądami drugiej instancji.