MENU
13.06.2016

Zagraniczny staż naukowy dra Kamila Frąckowiaka

W dniach 9-13 maja br. adwokat dr Kamil Frąckowiak odbywał staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.

14.08.2015

Blog prawniczy – PRAWOWGASTRONOMII.PL

Milo nam poinformować, iż prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego radca prawny Piotr Jankowski prowadzi blog prawniczy – prawowgastronomii.pl – traktujący o prawnych aspektach branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Zainteresowanych tematyką rozpoczęcia i prowadzenia biznesu we wskazanym obszarze, obejmującą zagadnienia związane z prawem żywnościowym, czy całą gamą innych formalności administracyjnych, w tym franczyzy, serdeczne zapraszamy do regularnego śledzenia wpisów.

 

26.05.2015

Radca prawny obrońcą w sprawie karnej

Od 1 lipca 2015 roku radca prawny Pani Mecenas Hanna Frąckowiak, w związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania karnego, będzie mogła występować w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy klientów kancelarii.

Dotyczyć to będzie zarówno spraw karnych, jak i spraw karnoskarbowych.

Nowelizacji ulega m.in. art. 82 k.p.k., który stanowić będzie, że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.

22.05.2015

Wykład dra Kamila Frąckowiaka na litewskim uniwersytecie

W dniach 12-16 maja br. adwokat dr Kamil Frąckowiak odbywał staż naukowy na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie na Litwie. W ramach wyjazdu zagranicznego przeprowadził również wykład dla studentów prawa międzynarodowego w języku angielskim pt. „Maritime Piracy in International and Polish Criminal Law„.

 

03.10.2014

Mobbing – aspekty prawne

W wydanej nakładem wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu monografii pt. „Mobbing i jego ofiary – aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny” pod redakcją dr Aliny Chyczewskiej i z recenzją prof. UG dr. hab. Marcina Zielenieckiego znalazł się rozdział współautorstwa mec. K. Frąckowiaka i mec. P. Jankowskiego pod tytułem „Aspekty prawne mobbingu”.

Opublikowany artykuł rozpoczyna przedstawienie definicji prawnych mobbingu. W pierwszej kolejności skupiono się na zagadnieniu roszczeń, jakie przysługują uprawnionym z tytułu zaistnienia zjawiska mobbingu w miejscu pracy, aby następnie przejść do zagadnień proceduralnych. W dalszej części szeroko omówiono odpowiedzialność karną osób dopuszczających się opisywanego zjawiska, gdzie podkreślono, że krąg zachowań penalizowanych ustawą karną i związanych z mobbingiem jest dość szeroki.

14.07.2014

Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.

W najnowszym wydaniu Wojskowego Przeglądu Prawniczego (nr 2/2014 r., /270/) ukazał się artykuł dra Kamila Frąckowiaka pod tytułem „Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.”. Autor dokonał przede wszystkim przeglądu judykatów Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w przedmiotowym zakresie i określił polskie uregulowania, które winny zostać dostosowane do standardów systemu Rady Europy.

11.06.2014

Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym

W numerze 4 (112) Przeglądu Policyjnego ukazał się artykuł pt. „Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka i aplikanta radcowskiego Piotra Jankowskiego. Autorzy stwierdzają, że polskie prawo karne wystarczająco penalizuje zachowania mogące stanowić przejaw piractwa morskiego w przepisach art 166, 167 i 170 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zbędne zatem jest tworzenie nowych aktów normatywnych, czy też nowelizacji kodeksu karnego w kierunku bardziej precyzyjnego opisania wskazanego kręgu czynów zabronionych.

 

29.04.2014

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne

W numerze 3/2013  Kwartalnika Prawa Publicznego ukazał się artykuł pt. „Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka. Autor krytycznie odnosi się do związania sądów administracyjnych wyrokiem karnym wydanym w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności uznając, że wydany w takich realiach wyrok nie jest wyrokiem skazującym i nie może być interpretowany rozszerzająco w ramach przepisu art. 11 ustawo z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaś ograniczenie postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jedynie do włączenia do niego materiału zgromadzonego w toku postępowania karnego skarbowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności niweczy w ogromnym stopniu zasadę zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym.

08.04.2014

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej – współautorstwo w monografii

W wydanej nakładem wydawnictwa C.H. BECK monografii prawniczej pt. „Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej” pod redakcją prof. dr hab. M. Królikowskiej-Olczak i dr B. Pachucy-Smulskiej znalazły się dwa rozdziały autorstwa prawników z naszej kancelarii.

W rozdziale X, zatytułowanym „Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta”, r.pr. Hanna Frąckowiak i aplikant radcowski Piotr Jankowski analizują zagadnienie reklamy produktów leczniczych. W szczególności rozpatrują kwestię roszczeń, jakie konsumenci mogą kierować wobec przedsiębiorców, którzy swym działaniem, głównie poprzez nieuczciwą reklamę farmaceutyczną naruszyli ich prawa.

W rozdziale XVII, pt. „Patologie systemu konsorcyjnego – wybrane aspekty nieuczciwej praktyki rynkowej”, adwokat Kamil Frąckowiak opisuje środki reakcji karnoprawnej w obliczu naruszenia interesów konsumenta. W publikacji wskazano przede wszystkim zakres odpowiedzialności karnej za organizowanie systemów konsorcyjnych przez pryzmat istniejących przykładów funkcjonowania tzw. systemu argentyńskiego.