MENU

Prawo karne

 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, w tym karnego skarbowego, karnego gospodarczego oraz wykroczeń
 • Prowadzenie spraw dyscyplinarnych
 • Wnioski o zgodę na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
 • Wnioski o dozór elektroniczny (SDE), odroczenie i przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Prawo medyczne

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa medycznego
 • Reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych popełnionych w związku z wykonywaniem zabiegów o charakterze leczniczym oraz zakażeń szpitalnych
 • Reprezentowanie w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu zdarzeń medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • Doradztwo i reprezentowanie w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta

Prawo cywilne

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Przygotowywanie umów.
 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej.
 • Sprawy z zakresu służebności.
 • Sprawy spadkowe.
 • Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego.
 • Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • Zastępstwo procesowe.
 • Prawo prasowe.

Prawo rodzinne

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego.
 • Sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, znoszenia wspólności majątkowej małżeńskiej).
 • Sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa.
 • Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), regulowanie kontaktów z dziećmi.
 • Sprawy z zakresu przysposobienia.
 • Sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami.
 • Sporządzanie pism procesowych.

Prawo administracyjne

 • Sprawy z zakresu zamówień publicznych.
 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego.
 • Zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego.
 • Projektowanie umów.
 • Rejestracja spółek, ich łączenie i przekształcenia.
 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego.
 • Zastępstwo procesowe
 • Postępowanie upadłościowe
 • Upadłość konsumencka

Prawo pracy

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy.
 • Sprawy o ustalenie stosunku pracy.
 • Sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy.
 • Reprezentacja pracodawcy.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych.
 • Projektowanie umów o pracę.

Prawo bankowe

 • Postępowania mediacyjne z bankami prowadzące do restrukturyzacji zadłużenia.
 • Opracowywanie umowy ugody z bankami pozwalające na uniknięcie postępowań windykacyjnych przeciwko naszym Klientom.