Artykuł naukowy adw. dr hab. Kamila Frąckowiaka dotyczący prawa wykroczeń

W trzecim kwartale 2022 r. ukazał się artykuł naukowy mecenasa Kamila Frąckowiaka „O sensie istnienia wykroczenia urządzania gry hazardowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z art. 128 kodeksu wykroczeń” w wyżej wymienionej monografii.

Prawo wykroczeń. Ujęcie normatywne i praktyczne, Szczytno, 2022 r.

Fragment ze wstępu:

„Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk zbiór analiz i rozważań dotyczących stanowienia i stosowania przepisów współczesnego prawa wykroczeń. Ta dziedzina prawa, choć niejednokrotnie uznawana za niszową, od lat stanowi przedmiot ożywionej dyskusji prowadzonej zarówno w środowisku naukowym, jak i w gronie praktyków. W monografii zaprezentowano szereg węzłowych problemów materialnego i procesowego prawa wykroczeń, zwłaszcza w kontekście potrzeby nowelizacji tych dziedzin prawa.

Przyczynkiem do wydania książkowego opracowania zbiorowego były m.in. dynamiczne zmiany materialnego prawa wykroczeń, motywowane zwłaszcza zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi sytuacjom kryzysowym, oraz ich zwalczaniem. Oprócz szczegółowej charakterystyki nowych typów wykroczeń, wprowadzonych do porządku prawnego w związku z COVID-19, autorzy zaprezentowali problemy praktyki sądowniczej, podnoszącej istotne problemy w stosowaniu niektórych nowych przepisów typizujących wykroczenia.

W monografii nie zabrakło ponadto rozważań dotyczących współczesnych problemów procedury wykroczeniowej. Autorzy zaprezentowali zagadnienia zarówno czynności wyjaśniających podejmowanych przez uprawnione organy przed wszczęciem postępowania w sprawach o wykroczenia, jak i kwestie stosowania środków oddziaływania wychowawczego wobec sprawców wykroczeń oraz nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Nie zabrakło ponadto szczegółowych analiz dotyczących orzekania przez sądy kar i środków karnych za poszczególne typy wykroczeń. Wyrażamy nadzieję, że obrane w monografii perspektywy: normatywna, empiryczna i praktyczna oraz sformułowane przez autorów wnioski de lege lata i de lege ferenda przyczynią się do kontynuowania pogłębionych badań nad materialnym i procesowym prawem wykroczeń”.