Publikacje

Publikacje i działalność naukowa

Publikacje i działalność naukowa dr hab. Kamila Frąckowiaka

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 • K. Frąckowiak, Kilka uwag na temat granic kontratypu ostatecznej potrzeby wojskowej w kontekście pozbawienia żołnierza życia (art. 319 Kodeksu karnego), Wojskowy Przegląd Prawniczy 3/2023, Warszawa 2023 r., s. 5-18, ISSN 0137-7272
 • K. Frąckowiak, Kilka uwag na tle prawnokarnych zależności pomiędzy środkiem karnym zakazu związanego z wykonywaniem pracy zarobkowej art. 39 pkt 2 k.k. i art. 22 § 2 pkt 5 k.k.s. a zakazem pełnienia funkcji w organach spółek z art. 18 k.s.h., [w:] E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski (red.), Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego, Warszawa 2023 r., 267-283, ISBN 978-83-67149-31-0
 • K. Frąckowiak, Z problematyki stosowania dozoru elektronicznego wobec skazanego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, Tom 1 Nr 1 (2023): Annales Pomorienses. Ius, Słupsk 2023 r., s. 73-92, ISSN on-line 2956-3941 
 • K. Frąckowiak, Kilka uwag o nowelizacjach Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie warunków udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Studia Prawnoustrojowe 60, Olsztyn 2023 r., s. 87-102, ISSN 1644-0412,
 • K. Frąckowiak, Kilka uwag na tle zakresu temporalnego obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego w świetle uchylenia przepisu art. 43 § 3 k.k., [w:] W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, M. Kurzyński (red.), In Dubio Pro Humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka, Olsztyn 2023 r., s. 389-400, ISBN 978-83-8100-368-1.
 • K. Frąckowiak, O możliwości usiłowania nieudolnego przestępstwa z art. 200a § 2 k.k.. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2020 r., III K 281/19, [w:] K. Frąckowiak, M. Lubiszewski (red.), Glosator Warmiński. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa, 2/2022 r., Olsztyn 2022 r., s. 19-26, ISBN 978-83-8100-343-8,
 • K. Frąckowiak, O problemach z granicami kryminalizacji przestępstwa groomingu z art. 200a Kodeksu karnego, [w:] W. Zalewski, J. Potulski, T. Snarski, Zbrodnia i kara. Refleksje o teraźniejszości i przyszłości prawa karnego. Księga upamiętniająca Profesora Jarosława Warylewskiego, Gdańsk 2022 r., ISBN 978-83-8206-464-3, s. 378-390
 • K. Frąckowiak, O sensie istnienia wykroczenia urządzania gry hazardowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z art. 128 kodeksu wykroczeń, [w:] A. Kalisz, A. Sadło-Nowak (red.), Prawo wykroczeń. Ujęcie normatywne i praktyczne, Szczytno 2022 r., s. 7-20, ISBN 978-83-7462-784-9
 • K. Frąckowiak, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt III KK 583/18, Lex nr 3220549 – glosa aprobująca, Studia Prawnoustrojowe 56, Olsztyn 2022 r., s. 307-313 , ISSN 1644-0412
 • K. Frąckowiak, Wybrane zagadnienia statusu podatnika jako podmiotu indywidualnego właściwego czynu zabronionego z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, Studia Prawnoustrojowe 52, Olsztyn 2021 r., s. 101-112, , ISSN 1644-0412
 • K. Frąckowiak, Stosowanie lex mitior retro agit w kontekście instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności uprzednio odroczonej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., III KK 290/18, LEX nr 2508520 (glosa aprobująca) [w:] W. Cieślak, J.J. Zięty, M. Romańczuk-Grącka (red.), Glosator Warmiński. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa, 1/2021 r., Olsztyn 2021 r., s. 77-84, ISBN 9788381002905
 • K. Frąckowiak, Blankietowe znamiona przestępstwa z art. 586 k.s.h. w kontekście stosowania zasady lex mitior agit, Przedsiębiorstwo i Prawo 11/2020 r., Inowrocław 2020 r., s. 9-17, ISSN 2544-9958
 • K. Frąckowiak, Granice kryminalizacji przestępstwa wyzysku kontrahenta (konsumenta) z art. 304 § 2 i 3 Kodeksu karnego, Studia Prawnoustrojowe 50, Olsztyn 2020 r. s. 107-119, , ISSN 1644-0412
 • K. Frąckowiak, Stosowanie zasady lex mitior w prawie karnym skarbowym w kontekście zmiany wskaźnika wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pomiędzy czasem popełnienia czynu zabronionego a czasem orzekania. Glosa do wyroku SN z dnia 29 listopada 2017 r., V KK 229/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019/11/108, s. 84-91, ISSN 0867-1850,
 • K. Frąckowiak, Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym skarbowym, Studia prawnoustrojowe 44, Olsztyn 2019 r., s. 75-88, ISSN 1644-0412,

Publikacje i działalność naukowa dr Hanny Frąckowiak

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 • Hanna Frąckowiak, Załącznik do protokołu w postępowaniu cywilnym – martwa instytucja czy skuteczne narzędzie w rękach pełnomocników procesowych?, Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (2021), s. 139-155,
 • Hanna Frąckowiak, Dziecko jako podmiot usług medycznych z punktu widzenia zgody małoletniego na interwencję medyczną, Studia Prawnoustrojowe nr 50 (2020), s. 93-106
 • Hanna Frąckowiak, Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym – teoria a praktyka, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), ISBN 978-83-65992-25-3, s. 57-68
 • Hanna Frąckowiak, Prekluzja zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 1481 KPC [w:] A. Barańska, S. Cieślak (red.) Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 33-42, ISBN: 978-83-812-8990-0
 • czynny udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”, referat pod tyt. „Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym – teoria a praktyka”, Olsztyn, dnia 24.04.2018 r.
 • czynny udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego” referat pod tyt. „Załącznik do protokołu w postępowaniu cywilnym – martwa instytucja czy skuteczne narzędzie w rękach pełnomocników procesowych”, Olsztyn, dnia 27.04.2018 r.
 • czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naruszenie dobra osobistego i zadośćuczynienie”, referat pod tyt. „Brak kontaktu z dzieckiem jako podstawa do żądania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych”, Olsztyn, dnia 24-25 maja 2018 r.

H. Frąckowiak, Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, B. Karakiewicz oraz A. Klich (red.) Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Warszawa 2017, s. 433-455, ISBN: 978-83-60833-80-3

 • H. Frąckowiak, Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, C.H. Beck 2016, ISBN 978-83-255-8375-0
 • H. Frąckowiak, Zeznania świadków w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – aspekty wybrane, Studia prawnoustrojowe nr 28, Olsztyn 2015, ISSN 1644-0412, s. 245-257.
 • bierny udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „50-lecie Kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”, Wrocław, 18-20 września 2015 r.
 • Prowadzenie szkolenia z zakresu sporządzania pism procesowych w postępowaniu cywilnym w ramach XVIII Dni Edukacji Prawniczej, Olsztyn, 17-19 listopada 2014 r.
 • H. Frąckowiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pełnomocników, Radca Prawny – Dodatek naukowy, nr 146/2014 s. 13-16, ISSN: 1230-1426.
 • H. Frąckowiak, Oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia – uwagi de lege lata, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XII/1, Opole 2014, s. 51-68, ISSN 1931-8297
 • H. Frąckowiak, Zaświadczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy, Studia prawnoustrojowe nr 24, Olsztyn 2014, ISSN 1644-0412, s. 233-242.
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu Islamu w kontekście małżeństwa i rodziny, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 3/12/2014, s. 41-57.
 • H. Frąckowiak, Wyrok SN z 28.10.2010 r/, II CSK 219/10, jako próba dostosowania przedwstępnej umowy deweloperskiej do realiów obrotu deweloperskiego [w:] M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 156-170, ISBN 978-83-255-6603-6
 • czynny udział w XXV Zjeździe Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Ryn, 29-31 maja 2014 r., wystąpienie pt. Postępowanie dowodowe przed wojewódzka komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w przypadku zakażenia pacjenta,
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Postępowanie dowodowe przed wojewódzka komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w przypadku zakażenia pacjenta (streszczenie), Forum Zakażeń 2 (5)/2014, s. 128, ISSN 2082-0623
 • Członek Komisji w panelu prawa medycznego XLIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych – koła naukowe szkołą twórczego działania, Olsztyn 14 maja 2014 r.
 • H. Frąckowiak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pełnomocników, VOX MEDICI, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 2014, 2/109, ISSN 1426-6318, s. 26-29 (artykuł pierwotnie ukazał się w numerze 146-2014 „Radcy Prawnego”)
 • Członek Komisji w panelu prawa cywilnego XLII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, 21-22 maja 2013r.
 • Czynny udział w Konferencji Naukowej „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego” organizowanej w dniach 9-10 maja 2013r. przez Katedrę Prawa Gospodarczego wspólnie z Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, referat pod tyt. „Roszczenia z umowy przedwstępnej a wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2010r., II CSK 219/2010”,
 • Czynny udział w Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Konsumenta „Konsument w świecie reklamy” organizowanej przez Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta wspólnie z Katedrą Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 13 marca 2013r., referat pod tyt. „Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta”
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – rozważania na tle nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, „Palestra” 9-10/2013, Warszawa 2013 r., s. 131-137, ISSN 0031-0344,
  H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Przegląd standardów specjalnych ochrony praw kobiet w prawie międzynarodowym, Szkice Humanistyczne nr 2-3 (vol. 32), Olsztyn 2013, s. 73-86, ISSN 1642-6363,
 • H. Frąckowiak, L. Frąckowiak, Organization and functioning of Regional Commission for Evaluation of Medical Events after a year of operation, Polish Annals of Medicine Vol. 20/2013, Olsztyn 2013 r., s. 82-87, ISSN 1230-8013
 • H. Frąckowiak, P. Jankowski, Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta (rozdział IX) [w:] M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska (red.) Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej; Wydawnictwo CH Beck; ISBN 978-83-255-62229; Warszawa 2013 r., s. 113-135
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu Islamu w wybranych aspektach; Studia Warmińskie 50/2013; ISSN 0137-6624, s. 205-220
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Wartość życia ludzkiego w wielkich religiach świata, Szkice Humanistyczne, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w Olsztynie, tom XII nr 4 (vol. 30) 2012r., s. 31-42, ISSN 1642-6363,
 • H. Frąckowiak, Nierówne wymogi proceduralne stawiane pełnomocnikom profesjonalnym a prawo do sądu, [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn 2012, s. 305-320, ISBN 978-83-6283-07-8,
 • H. Frąckowiak, Fikcja doręczenia pisma procesowego osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą – praktyczne aspekty zagadnienia, Studia Prawnoustrojowe 17/2012, Olsztyn 2012r., s. 9-25, PL ISSN 1644-0412,
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Opieka Okołooperacyjna. Perioperative Care 2/2012, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 22, ISSN 2083-7879.
 • I Kongres Prawa Medycznego, Kraków 4-5 grudnia 2012r., organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie i Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – udział bierny,
 • Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej TChP i Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej zorganizowany 31 V. 2012 – 1 VI 2012 w Rynie- referat: „Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochrona praw człowieka”, 7-8 maja 2012r., referat – Nierówne wymogi proceduralne stawiane pełnomocnikom profesjonalnym a prawo do sądu,
 • Status sędziego w Polsce, 17 maja 2012r., UWM Olsztyn (bierny udział).
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, International Problems of Religious Implications to Women’s Status, [w:] B. Sitek (red.) Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, USA 2011, s. 552-560, ISBN 978-1-4276-5324-6
 • H. Frąckowiak, K. Frąckowiak, Ograniczenia udziału radcy prawnego w postępowaniu karnym skarbowym, Studia Prawnoustrojowe 11/2011, Olsztyn 2011 r., 347-354, ISSN 1644-0412
 • H. Frąckowiak, Utrata przez stronę statusu przedsiębiorcy jako przesłanka wyłączająca właściwość sądów gospodarczych; Studia Prawnoustrojowe Olsztyn 2010; 420-431, ISNN: 1644-0412
 • Współorganizacja oraz bierny udział w I otwartym seminarium naukowym pt. „Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądów polskich” z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w dniu 18 marca 2010r.
 • Współorganizacja oraz czynny udział w II otwartym seminarium naukowym pt. „Dostęp do aplikacji prawniczych” z udziałem Ministra Sprawiedliwości w dniu 15 kwietnia 2010r. – referat od tytułem: „Zmiany w dostępie do aplikacji radcowskiej”.