Publikacje naukowe adwokata dr hab. Kamila Frąckowiaka

W ostatnim czasie ukazały się artykuły i opracowania autorstwa mecenasa Kamila Frąckowiaka

  1. K. Frąckowiak, Kilka uwag na tle prawnokarnych zależności pomiędzy środkiem karnym zakazu związanego z wykonywaniem pracy zarobkowej art. 39 pkt 2 k.k. i art. 22 § 2 pkt 5 k.k.s. a zakazem pełnienia funkcji w organach spółek z art. 18 k.s.h., [w:] E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski (red.), Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego, Warszawa 2023 r.
  2. K. Frąckowiak, Z problematyki stosowania dozoru elektronicznego wobec skazanego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, Tom 1 Nr 1 (2023): Annales Pomorienses. Ius, Słupsk 2023 r.
  3. K. Frąckowiak, Kilka uwag o nowelizacjach Kodeksu karnego wykonawczego w zakresie warunków udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Studia Prawnoustrojowe 60, Olsztyn 2023 r.